top of page

DES QUESTIONS

 • WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?
  Wanneer een persoon overlijdt moet er allereerst een geneesheer verwittigd worden, De arts stelt het overlijden vast en zorgt ervoor dat het overlijden officieel wordt bevestigd in het zogenaamde model III C. U mag ons altijd vooraf contacteren maar we mogen pas de dierbare overbrengen naar ons funerarium, wanneer het model III C ondertekend is. ​ Een overlijden is altijd een zware beproeving, meestal denk je in eerste instantie niet aan de regeling van de begrafenis vooraleer je bij de begrafenisondernemer bent. Toch is het aangewezen om de arts te informeren wanneer u voor een crematie kiest, zelfs indien u nog twijfelt. Want wanneer u voor crematie kiest, dient er ook een tweede document ingevuld te worden door de geneesheer die het overlijden vaststelde. Hij verstrekt dan het document “aanvraag tot cremeren”. ​ Wanneer u bij ons langskomt (Of wanneer wij bij u langskomen) vullen wij samen met u de rest van het document in. Vergeet ook niet de identiteitskaart en trouwboekje mee te brengen. Het trouwboekje is niet verplicht maar het zorgt er wel voor dat alles vlotter verloopt op de gemeente. Wanneer er een trouwboekje is, krijgen wij de overlijdensakten direct mee van de gemeente. Wanneer het trouwboekje verloren is, duurt het gemiddeld een week voor wij de akten te uwer beschikking hebben. ​ Mocht u ook over het rijbewijs of internationaal paspoort van de overledene beschikken, breng deze dan ook mee. Wij kunnen die voor u afgeven op de betreffende gemeenten. Zo niet stuurt de gemeente u later een brief om deze binnen te brengen. U kan ook altijd de kledij van de begroeting meegeven, wanneer wij de dierbare overbrengen naar ons funerarium of wanneer u bij ons langskomt.
 • AANGIFTE VAN EEN OVERLIJDEN?
  Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, dit is een deel van onze dienstverlening. Wij hebben enkel de identiteitskaart nodig voor de aangifte. Een trouwboekje is niet verplicht maar het zorgt er wel voor dat alles vlotter verloopt op de gemeente. Wanneer er een trouwboekje is, krijgen wij de overlijdensakten direct mee van de gemeente. Wanneer het trouwboekje verloren is, duurt het gemiddeld een week voor wij de akten te uwer beschikking hebben. ​ Mocht u ook over het rijbewijs of internationaal paspoort van de overledene beschikken, aarzel dan niet om deze ook aan ons mee te geven. Wij kunnen die voor u afgeven op de betreffende gemeenten. Zo niet stuurt de gemeente u later een brief om deze binnen te brengen. ​ Wij zorgen voor de aangifte en bekomen voor u de nodige overlijdensakten, die geven wij samen met ons document (wie moet er op korte termijn nog worden verwittigd) af.
 • VERWITTIGEN VAN UW FINANCIËLE INSTELLING(EN)?
  Officieel dient u financiële instelling(en) van de overledene zo snel mogelijk te verwittigen. Na overlijden worden alle zicht- en spaarrekeningen op naam van de overledene (en echtgenoot/ echtgenote) geblokkeerd, de safes worden verzegeld en de volmachten en automatische domiciliëringen vervallen. Dit wordt gedaan om misbruik bij de aangifte van de erfenis tegen te gaan. ​ De langstlevende kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij afhalen, weliswaar tot een plafond van 5.000 €. Wie meer dan het toegestane bedrag opneemt hangen sancties boven het hoofd. Om te beginnen wordt de langstlevende dan automatisch geacht de erfenis te hebben aanvaard, ook als die meer schulden dan geld of vastgoed bevat. Meteen vervalt ook de mogelijkheid om de erfenis “onder voorbehoud van boedelbeschrijving” te aanvaarden. Daarnaast kan het te veel opgenomen bedrag afgetrokken worden van het deel van de erfenis dat de langstlevende wettelijk toekomt, als de andere erfgenamen daarom vragen. Best verwittigd u uw bank wanneer u een grote som geld gaat afhalen want de meeste banken hebben niet meer veel cash bij hun liggen. ​ Wat betreft de betaling van rekeningen in verband met het overlijden, het ziekenhuis, water, gas en elektriciteit, de begrafenisonkosten, … zijn de meeste banken wel vrij soepel en kunnen facturen via de bank zelf worden betaald. Zij hebben dan de facturen en een akte van overlijden nodig
 • WAT MET UITTREKSEL UIT DE OVERLIJDENSAKTE?
  Afhankelijk van de gemeente van overlijden krijgt u bij aangifte van het overlijden een aantal uittreksels. Deze uittreksels hebt u alvast nodig voor: ​ * De mutualiteit: voor de tussenkomst bij de begrafeniskosten (enkel nog voor ambtenaars) en voor het afsluiten van het dossier. U wacht best voor het afsluiten van het ziekenfonds tot wanneer u alle kosten, facturen hebt gekregen. De weduwe/weduwnaar die via het boekje van de man/vrouw verzekerd was, dient zich zo snel mogelijk opnieuw te laten inschrijven bij het ziekenfonds. * De pensioendienst (indien de overledene gepensioneerd was) Indien de overledene een pensioen genoot, wordt de pensioendienst automatisch ingelicht door de bevolkingsdienst van de laatste woonplaats van de overledene. Genoot de overledene een overheidspensioen, dan dient de rechthebbende zich te wenden tot die openbare instelling. Indien de overledene nog niet pensioengerechtigd was dient de weduwe/weduwnaar zich te wenden tot de bevolkingsdienst van zijn of haar woonplaats of tot de betrokken openbare dienst om een overlevingspensioen te bekomen. ​ *De aangifte van de nalatenschap (successierechten) *Financiële instelling (vrijmaken rekening) meestal al gekoppeld met de successierechten *Levensverzekering plus eventueel een doktersattest met de oorzaak van overlijden. U krijgt van ons nog een extra document of boekje mee (wie moet er nog op korte termijn verwittigd worden?). Zo bieden wij u een leidraad in het kluwen van administratieve taken dat gepaard gaat bij een overlijden.
 • WAT MET NALATENSCHAP / SUCCESIERECHT?
  Bij een overlijden ontvangt degene die de nalatenschap aanvaardt, de eigendommen van de overledene. In ruil moet deze persoon de daaraan gekoppelde successierechten betalen, eveneens neemt hij zo alle schulden, die de overledene had, op zich. De aangifte van de nalatenschap vormt de basis waarop de successierechten worden berekend. Bent u erfgenaam, dan dient u dit aan te geven bij de ontvanger van Registratie en Domeinen, en dit binnen de 4 maanden na overlijden. De successierechten is een vorm van belasting op de goederen die u erft, berekend op de nettowaarde van uw erfdeel en dienen betaald te worden uiterlijk 5 maanden na het overlijden. Als de overledene geen onroerende goederen nalaat, moet er vaak geen successierechten worden betaald. ​ Een notaris of successiekantoor kan u vanuit zijn ervaring en vakkennis een beter zicht geven in deze materie. Hij kan, afhankelijk van uw wensen en uw gezinssituatie, diverse oplossingen voorstellen met betrekking tot uw nalatenschap.
 • OVERLIJDEN WEGENS ONGEVAL, VERDACHT OF GEWELDADIG OVERLIJDEN?"
  Bel de politie (op het nummer 101), zij doen de nodige vaststellingen en brengen indien nodig het parket op de hoogte. Deze stelt dan een onderzoek in naar de doodsoorzaak. De overledene blijft ter beschikking van het parket tot op het moment dat deze een toelating tot begraven of cremeren gegeven heeft. Indien het overlijden op de weg plaatsvond, kan de politie een uitvaartondernemer vragen het stoffelijk overschot naar een gemeentelijk mortuarium of een rouwcentrum over te brengen. De uitvaartondernemer die het lichaam heeft geborgen, heeft gehandeld in opdracht van de overheid en brengt deze dienst dus in rekening bij die overheid en niet bij de nabestaanden. U hoeft niets te betalen, tenzij u de uitvaartondernemer zelf om extra diensten hebt gevraagd. Indien de politie reeds een begrafenisondernemer aanstelde zonder uw medeweten, wees er u bewust van dat u nog steeds kan veranderen van begrafenisondernemer.
 • OVERLIJDEN IN HET BUITENLAND?
  Als een Belg in het buitenland overlijdt wordt het stoffelijk overschot doorgaans gerepatrieerd. In de meeste gevallen wordt de repatriëring afgehandeld door de nabestaanden en de verzekering of mutualiteit. U heeft de keuze om het lichaam ter plaatse te laten begraven of om de overledene te laten repatriëren. Bij Belgen die effectief in het buitenland wonen kan het al eens vaker gebeuren dat ze niet gerepatrieerd, maar ter plekke begraven worden. Als de overledene niet verzekerd is worden de nabestaanden belast met de kosten van de repatriëring. In het laatste geval wordt de akte van overlijden door ons aangevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie maakt deze dan over aan de gemeente van de woonplaats van de overledene, waar U eveneens de uittreksels van overlijden kan bekomen. Het is mogelijk dat het desbetreffend land hiervoor een vergoeding vraagt. Deze dient men dan te betalen aan het Ministerie. Het lichaam van de overledene mag enkel getransporteerd worden naar België indien de plaatselijke wetsdokter hiervoor toelating heeft gegeven. De ambassade levert op haar beurt de geleibrief (lijkentransportbrief) af wanneer zij in het bezit is van de toelating tot begraving van de Belgische gemeente waar de overledene ter aarde zal besteld worden.
 • UITVAARTVERZERING OF VERVROEGD VOORNEMEN?
  Een uitvaartverzekering sluit u af bij een verzekeringsfirma (zoals Funalia (de uitvaartverzekeraar aangeraden door onze nationale federatie), Dela, Corona of andere). Het gaat hier om een overeenkomst tussen twee partijen. Namelijk de verzekeraar en de verzekeringnemer. U, de verzekeringnemer betaalt maandelijks of jaarlijks een premie. Wanneer u overlijdt keert de verzekeraar daarvoor een uitkering uit. Het betreft hier enkel de financiële zekerheid bij een overlijden. Bij elke uitvaartverzekering staat het u vrij om een zelf een begrafenisondernemer aan te stellen (Sommige uitvaartverzekeringen hebben ook hun eigen begrafenisondernemingen maar u mag beroepen op wie u wilt). ​ Bij de begrafenisondernemer worden uw laatste wensen genoteerd in het zogenaamde vervroegde voornemen. Een vervroegd voornemen is een contract dat wordt afgesloten door twee partijen, namelijk de initiatiefnemer (diegene die een vervroegd voornemen wil afsluiten) en de begrafenisondernemer. In een eerste gesprek worden alle stappen van een uitvaart overlopen en komen al uw vragen aan bod. Bij de tweede afspraak volgt meestal de ondertekening van het vervroegd voornemen, wat eigenlijk een gedetailleerde uitschrijving is van wat er in het eerste gesprek besproken is.
 • WILSBESCHIKKING & WILSVERKLARING
  Iedereen kan in zijn leven kosteloos bij de dienst burgerzaken zijn laatste wilsbeschikking laten registreren. Een laatste wilsbeschikking is eigenlijk een kennisgeving waarin je de gewenste wijze van lijkbezorging laat vastleggen (volgende zaken kunnen vastgelegd worden: crematie/begraving, uitvaart volgens een bepaald geloof of levensovertuiging, begrafenisonderneming). Indien je geen laatste wilsbeschikking laat registreren ligt de keuze bij de nabestaanden. Elke verklaring kan per gemeente lichtelijk afwijken. ​ U kunt uw wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval u niet meer in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken.
bottom of page